28 n Meei, 2017

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai, buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

Karematoan te Ang – Kauring #4:

Iai kaantaningaan karematoan te ang bwa e na kona n roota te Aono-n-Kiribati, riki te Itera-Maiaki ma Banaba. A kauringaki kaain te aono aio bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.

 

 

 

TAUAN KANOAN TE BONG ARE E KATAURAOAKI 05:30-PM IBUKIN TAIRIKIN TE BONG AIO, 28 N MEEI, 2017 MAN AOBITIN TAUAN KANOAN TE BONG I BETIO AO NI MOA KAMANENAANA MAN TE AOA 6-PM N TE BWAKANTAAI AIO NI KAROKOA TE AOA 6-AM N INGAABONG IBUKIN TE AONO-N-KIRIBATI MA BANABA

 

 

TE BWAI AE E RIKI: 

Te nang-buaka are e aranaki bwa te trough, e mena ngkai iaon te Itera-Maiaki.

 

TE ITERA-MEANG:

Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ke ni matoa-tau ni birina ae 7 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ao ni kona ni marebu.

E na raoi te tairiki aio; tii te maa-bururu ni karau.

Taraan te ingaabong: Iai kaantaningaan teutana te maa-bururu ni karau n te ingaabong ao n manga ruamwiiaki ma te riringa.

 

TARAWA:

Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ke ni matoa-tau ni birina ae 6 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ao ni kona ni marebu.

E na raoi te tairiki naba aio; tii teutana te maa-bururu ni karau.

Taraan te ingaabong: E na riringa n angiin te tai.

 

TE ITERA-NUUKA
Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ke ni matoa-tau ni birina ae 6 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ao ni kona ni marebu.

E kaantaningaaki te tairiki aio be na raoi.

Taraan te ingaabong: E na riringa n angiin te tai.

 

TE ITERA-MAIAKI
Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ni birina ae 4 nakon 10 te knot.

Taari e na raoi.

Teutana te bururu ni karau i Tamana ma Arorae ao nikiran aban te Itera-Maiaki tii te maa-bururu ni karau.

Taraan te ingaabong: Teutana te maa-bururu ni karau i Tamana ma Arorae ao nikiran aaba a na riringa n angiin te tai.

 

BANABA:
Te ang ae e wai-mainiku ao ni beebete ke ni matoa-tau ni birina ae 7 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ao ni kona ni marebu.

E na raoi te tairiki aio, tii te maa-bururu ni karau.

Taraan te ingaabong: Te riringa n angiin te tai.

 

 KAWAIN NAMWAKAINA:
Uabong raoi ngkai imwiin te tanimaeao.

 

 KATAUTAUAN TE ORA MA TE IABUTI:

Taari Iabuti Ora Iabuti
Tai 06:35 pm 12:32 am 06:53 am
Rieta (miita) 2.37 0.86 2.63

21547 81418ath 81377/387

 

 

 

 

Taona ' << Prev ' ane i nano ibukin ana taeka te I-Matang