31 n Maati, 2017

 

 

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautuaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

 

 

TAUAN KANOAN TE BONG ARE E KATAURAOAKI 05:10-AM IBUKIN TE NGAINA AIO 30 N MAATI, 2017 MAN AOBITIN TAUAN KANOAN TE BONG I BETIO AO NI MOA KAMANENAANA MAN TE AOA 6-AM N TE INGAABONG AIO NI KAROKOA TE AOA 6-PM N BWAKANTAAI IBUKIN TE AONO-N-KIRIBATI MA BANABA

 

 

TE BWAI AE E RIKI: 

E teimatoa naba n tiku te bwarikoriko-n-nang are e aranaki bwa te ITCZ iaon te Itera-Meang.

 

TE ITERA-MEANG:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai meang-mainiku ke mainiku ni birina ae 7 nakon 16 te knot.

Taari e na marebu ao ma ni buaka.

Taraan te ngaiana aio: E na uananginang ao teutana te bururu ni karau.

Taraan te tairiki: Teutana te bururu ni karau iaon Makin ma Butaritari; ao Marakei ma Abaiang a na raoi.

 

TARAWA:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai meang-mainiku ke mainiku ni birina ae 7 nakon 16 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: Te riringa n angiin te tai ao teutana te uananginang.

Taraan te tairiki: Te raoi n angiin te tai.

 

TE ITERA-MAIAKI
Te ang ae e beebete ao ni matota-tau mai meang-mainiku ke mainiku ni birina ae 7 nakon 15 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: Te riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Te raoi n angiin te tai.

 

BANABA:
Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai meang-mainiku ke mainiku ni birina ae 7 nakon 15 te knot.

Taari e na raoi ke ni marebu.

Taraan te ngaina aio: Te riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Te raoi n angiin te tai.

 

 KAWAIN NAMWAKAINA:
Uabong imwiin te tanimaeao.

 

 KATAUTAUAN TE ORA MA TE IABUTI:

Taari Iabuti Ora Iabuti
Tai 05:52 am 12:02 pm 06:10 pm
Rieta (miita) 2.77 0.62 2.67

21547 81418ath 81377/387

 

 

 

Taona ' << Prev ' ane i nano ibukin ana taeka te I-Matang