24 n Tiebetemba, 2017

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

 

TAUAN  KANOAN  TE  BONG  ARE  E  KATAURAOAKI  05:30-AM  IBUKIN  TE  NGAINA  AIO  24  N  TIEBETEMBWA,  2017  MAN  AOBITIN  TAUAN  KANOAN  TE  BONG  I  BETIO  AO  NI  MOA  KAMANENAANA  MAN  TE  AOA  6-AM  N  TE  INGAABONG  AIO  NI  KAROKOA  TE  AOA  6-PM  N BWAKANTAAI  IBUKIN  TE  AONO-N-KIRIBATI  MA  BANABA

 

TE BWAI AE E RIKI: 

E biribiri ngkai te bwarikoriko-n-nang ke te ITCZ i meangin te Itera-Meang. Irarikin anne ao te nang-buaka are e aranaki bwa te trough e bon tiku naba ngkai i maiakin te Itera-Maiaki ma Banaba.

 

TE ITERA-MEANG:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 8 nakon 14 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa ao teutana te bururu ni karau irarikin Makin ma Butaritari; nikiran aban te Itera-Meang a na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

TARAWA:

Te ang ae e matoa-tau mai mainiku ni birina ae 11 nakon 15 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

TE ITERA-MAIAKI
Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 10 nakon 15 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: Teutana te maa-bururu ni karau n te ingaabong aio iaon ke irarikin Nikunau, Beru, Onotoa ao maiakin Tabiteuea; nikiran aban te Itera-Maiaki a na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

BANABA:
Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 8 nakon 13 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

KAWAIN NAMWAKAINA:
Abong raoi ngkai imwiin te tanimaeao.

 

KATAUTAUAN TE ORA MA TE IABUTI:

Taari Iabuti Ora Iabuti
Tai 06:23 am 12:28 pm 06:39 pm
Rieta (miita) 2.41 0.98 2.44

21547 81418ath 81377/387

 

 

 

Taona ' << Prev ' ane i nano ibukin ana taeka te I-Matang