23 n Tuurai, 2017

 

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

Karematoan te Ang – Kauring #14:

E teimatoa te kauring iaon karematoan te ang bwa e na kona n roota te Aono-n-Kiribati ni kabutaa n ikotaki ma Banaba. A kauringaki te boota-n-aomata bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n rootaki iai.

 

Te Ooniia – Kauring #3:

Iai katautauan rakan te Oonia ibukin boong aika 24 ao 25 n Tuurai, 2017 n te rieta ae 2.80 te miita ke iaona riki. Te rieta aio, e na kona n karika te tao nako mataniwiin te aba, ao ni kona ni korakora riki ana urubwai ngkana e raonaki ma te ang ke utin naao. A kauringaki aomata ake a maeka i mataniwiin te aba bwa a riai ni bwaina te tatauraoi n tataobararai kaangaanga ake a na kona n reke man te iabuti aio.

 

 

TAUAN  KANOAN  TE  BONG  ARE  E  KATAURAOAKI  05:30-AM  IBUKIN  TE  NGAINA  AIO  23  N  TUURAI,  2017  MAN  AOBITIN  TAUAN  KANOAN  TE  BONG  I  BETIO  AO  NI  MOA  KAMANENAANA  MAN  TE  AOA  6-AM  N  TE  INGAABONG  AIO  NI  KAROKOA  TE  AOA  6-PM  N BWAKANTAAI  IBUKIN  TE  AONO-N-KIRIBATI  MA  BANABA

 

TE BWAI AE E RIKI: 

Te bwarikoriko-n-nang are uotana te karematoan te ang ma te karau ao te iti ma te baa, e tabe ngkai ni kaea aonon te Itera-Meang.

 

TE ITERA-MEANG:

Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai maiaki-mainiku ke mainiku ni birina ae 6 nakon 15 te knot ao ni kona n toka nakon 18 te knot.

Taari e na raoi ke ni marebu.

Taraan te ngaina aio: E na kakarau.

Taraan te tairiki: Teutana te bururu ni karau.

 

TARAWA:

Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai maiaki-mainiku ke mainiku ni birina ae 6 nakon 15 te knot ao ni kona n toka nakon 20 te knot ke iaona riki.

Taari e na marebu ke ni buaka.

Taraan te ngaina aio: E na riringa ao teutana te bururu ni karau.

Taraan te tairiki: E na raoi n angiin te tai.

 

TE ITERA-MAIAKI
Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai maiaki-mainiku ke mainiku ni birina ae 6 nakon 15 te knot ao ni kona n toka nakon 20 te knot ke iaona riki.

Taari e na marebu ke ni buaka.

Taraan te ngaina aio: Te riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na raoi; teutana te bururu ni karau iaon tabeua aaba.

 

BANABA:
Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai maiaki-mainiku ke mainiku ni birina ae 6 nakon 15 te knot ao ni kona n toka nakon 18 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Teutana te bururu ni karau.

 

 KAWAIN NAMWAKAINA:
E a oti ke n tanimaeao raoi namwakaina n te bong aio.

 

KATAUTAUAN TE ORA MA TE IABUTI:

Taari Ora Iabuti Ora
Tai 10:41 am 04:45 pm 10:43 pm
Rieta (miita) 0.67 2.49 0.74

21547 81418ath 81377/387

 

 

 

Taona ' << Prev ' ane i nano ibukin ana taeka te I-Matang