24 n Noobemba, 2017

 

 

 

Kauring – Uarereken Mwaitin te Karau:

E teimatoa uarereke bwakan te karau n aban nako Kiribati ao aio are e katautauaki bwa e na kona n reitinako inanon namwakaina aika i mwaaira; ibukin aei ao a butiaki te botanaomata bwa a riai n kamanena raoi te ran ao n kabongaraoi raoi aia tangke n karau n aia kaawa nako. E butiaki naba te botanaoamata bwa a na boutokai ma ni buoki ao n tararauai taian karikirake i aon tangke n karau n aia kaawa nako ibukin kabonganaan bwakan te karau n te tai teuana ma teuana. 

 

 

TAUAN  KANOAN  TE  BONG  ARE  E  KATAURAOAKI  05:30-AM  IBUKIN  TE  NGAINA  AIO  24  N  NOBEMBA,  2017  MAN  AOBITIN  TAUAN  KANOAN  TE  BONG  I  BETIO  AO  NI  MOA  KAMANENAANA  MAN  TE  AOA  6-AM  N  TE  INGAABONG  AIO  NI  KAROKOA  TE  AOA  6-PM  N BWAKANTAAI  IBUKIN  TE  AONO-N-KIRIBATI  MA  BANABA

 

TE BWAI AE E RIKI: 

E bon teimatoa naba ngkai te bwarikoriko-n-nang are e aranaki bwa te ITCZ, i meangin ke i aon Makin ma Butaritari.

 

TE ITERA-MEANG:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai maiaki-mainiku ni birina ae 6 nakon 13 te knot.

Taari e na raoi.

Taraan te ngaina aio: Teutana te bururu ni karau irarikin ma mainikun Makin ma Butaritari; ma bon te riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Teutana te maa-bururu ni karau n kaarangaina.

 

TARAWA:

Te ang ae e beebete ao ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 6 nakon 12 te knot.

Taari e na raoi ke ni marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: E na uananginang tii teutana.

 

TE ITERA-MAIAKI
Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai mainiku ni birina ae 7 nakon 13 te knot.

Taari e na marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Teutana te uananginang.

 

BANABA:
Te ang ae e beebete ke ni matoa-tau mai maiaki ni birina ae 6 nakon 12 te knot.

Taari e na raoi ke ni marebu.

Taraan te ngaina aio: E na riringa n angiin te tai.

Taraan te tairiki: Tii te bururu ni karau teutana.

 

KAWAIN NAMWAKAINA:
Tenibong riki ngkai nakon te itibong-i-eta.

 

KATAUTAUAN TE IARAA MA TE IABUTI:

Taari Ora Iabuti Ora
Tai 07:20 am 01:09 pm 07:31 pm
Rieta (miita) 2.04 1.27 2.25

387

 

 

 

Taona ' << Prev ' ane i nano ibukin ana bwaabwarantiko te I-Matang